ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ประชุมเครือข่ายปฏิบัติการ มสธ.

   

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2553 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดประชุมคณะกรรมการชมรมนักศึกษา และชมรมบัณฑิต มสธ. จังหวัดนครศรีะรรมราช และสุราษฎร์ธานี ณ ที่ทกการศูนย์ฯ และโรงแรมแกรนเสาวลักษณ์ เพื่อปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมของชมรมฯ ในช่วงไตรมาส 3 มีนักศึกษาและบัณฑิต มสธ. เข้าร้วมประชุม 50 คน