ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช

   

วันที่ 11 กรกฏาคม 2553 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2553 โดยมี รศ.ดร.ชัยวัฒน์ คงสม อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมฯ นครศรีธรรมราช เป็นวิทยากร มีนักศึกษาใหม่เข้ารับการปฐมนิเทศ จำนวน 174 คน