www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช

   

วันที่ 11 กรกฏาคม 2553 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2553 โดยมี รศ.ดร.ชัยวัฒน์ คงสม อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมฯ นครศรีธรรมราช เป็นวิทยากร มีนักศึกษาใหม่เข้ารับการปฐมนิเทศ จำนวน 174 คน
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com