ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

   

เมื่อวันที่ 28 -29 สิงหาคม 2553 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมี ดร.ราวดี ปฏิวัติวงศ์ นายสัมพันธ์ เย็นสำราญ และผศ.สุชาดา การะกรณ์ ได้ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2552 ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช