ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

การประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา

   

วันที่ 29 กรกฎาคม 2553 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา โดยมีตัวแทนของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมเข้าประชุม