ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

สัมมนาเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา

   

เมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2553 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดสัมมนาเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างนักศึกษา มสธ. กับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ นครศรีธรรมราช โดย มีดร.ราวดี ปฏิวัติวงศ์ เป็นวิทยากร