ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

โครงการศึกษาเรียนรู้วิถีพุทธวิถีธรรม หลักธรรมท่านพุทธทาส

   

เมื่อวันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2553 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ร่วมกับชมรมนักศึกษา จัดโโครงการศึกษาเรียนรู้วิถีพุทธวิถีธรรม หลักธรรมท่านพุทธทาส ณ สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี มีบุคลากรศูนย์ฯ นักศึกษา/บัณฑิต มสธ. และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 70 คน