www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

แนะแนวร่วมกับอาจารย์สาขาวิชา

   

รศ.ดร.เสนีย์ คำสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มสธ. เป็นวิทยากรแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักศึกษาโรงเรียนสตรีทุ่งสง ผู้ต้องขังเรือนจำกลางอำเภอทุ่งสง เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2553 มีผู้เข้าฟังรวมกว่า 1,500 คน และแนะแนวให้กับข้าราชการทหารและพลทหาร ณ ค่ายฝึกรบพิเศษสิชล นครศรีธรรมราช มีผู้เข้าฟังกว่า 150 คน
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com