www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

กิจกรรมทางวิชาการ วันสถาปนา มสธ. 2553

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันสถาปนา มสธ. โดยจัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง มสธ. กับวิกฤตสังคม ในวันที่ 3 กันยายน 2553ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรท้องถิ่น อ.จำเริญ พรหมมาศ อ.สุชาติ ทองบุญยัง นายจิรา ทรงแก้ว และรศ. ดร.เสนีย์ คำสุข อาจารย์ปนะจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 150 คน
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com