ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

กิจกรรมทางวิชาการ วันสถาปนา มสธ. 2553

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันสถาปนา มสธ. โดยจัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง มสธ. กับวิกฤตสังคม ในวันที่ 3 กันยายน 2553ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรท้องถิ่น อ.จำเริญ พรหมมาศ อ.สุชาติ ทองบุญยัง นายจิรา ทรงแก้ว และรศ. ดร.เสนีย์ คำสุข อาจารย์ปนะจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 150 คน