ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง จังหวัดกระบี่

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ร่วมกับชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัด กระบี่ จัดกิจกรรมพี่ช่วยน้อง ทบทวนเนื้อหาชุดวิชาเพื่อเสริมความรู้เตรียมความพร้อมก่อนสอบไล่