www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

กิจกรรมวันสถาปนา มสธ. จังหวัดภูเก็ต

   

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2553 ชมรมนักศึกษา ชมรมบัณฑิต มสธ.จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมพี่ช่วยน้อง และกิจกรรมวันสถาปนา มสธ. ครบรอบ 32 ปี มีการบรรยาเรื่อง เทคนิคการเรียน มสธ. ให้สำเร็จ โดย รศ.ปีติ พูนไชยศรี อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมฯ กระบี่ การบรรยายเรื่อง บทบาทศูนย์วิทยพัฒนา กับการให้บริการนักศึกษา โดย อ.วิวิทย์ ชูเกิด ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมพี่ช่วยน้องทบทวนเนื้อหาชุดวิชา และการแข่งขันกีฬานักศึกษา - บัณฑิต มสธ. สัมพันธ์ และฟุตบอลคู่พิเศษระหว่างทีมบัณฑิต มสธ. ภูเก็ต พบ อบจ.ภูเก็ต โดยกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกว่า 120 คน
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com