www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

กิจกรรมชมรมนักศึกษา มสธ. ในอำเภอเกาะสมุย

   

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2553 ชมรมนักศึกษา มสธ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในอำเภอเกาะสมุย ร่วมกับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมสัมมนาเรื่องเรียน มสธ. อย่างไรให้สำเร็จและสร้าเครือข่ายนักศึกษา และฉลองวันสถาปนา มสธ. ครบรอบ 32 ปี โดยมี รศ.ดร.เสนีย์ คำสุข บรรยายเรื่องเทคนิคเรียน มสธ. ให้สำเร็จ การบรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างเครือข่ายช่วยเหลือดูแลนักศึกษา โดยนายชนัญญู เผือกพรหม กิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกว่า 25 คน
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com