ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

แนะแนวร่วมกับสาขาวิชารัฐศาสตร์

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช แนะแนวร่วมกับสาขาวิชารัฐศาสตร์ มสธ. เมื่อวันที่ 13-14 กันยายน 2553 ณ โรงเรียนสมุยบริหารธุรกิจ ฑัณสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช และค่ายเทพสตรีศรีสุนทร โดยรศ.ดร.เสนีย์ คำสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มสธ. เป็นวิทยากร มีผู้รับฟังการบรรยายกว่า 300 คน