www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

สัมมนาเครือข่ายปฏิบัติการ มสธ.

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา ร่วมกับสมาคทสุโขทัยธรรมาธิราช จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายปฏิบัติการ มสธ. ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2553 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภา มสธ. และนายกสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง อุดมการณ์ 3 ส. กับการพัฒนา มสธ. ในทศวรรษหน้า และ รศ.ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ อธิการบดี มสธ. บรรยายพิเศษ เรื่อง เครือข่ายปฏิบัติการ มสธ. โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 150 คน
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com