ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

สัมมนาเครือข่ายปฏิบัติการ มสธ.

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา ร่วมกับสมาคทสุโขทัยธรรมาธิราช จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายปฏิบัติการ มสธ. ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2553 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภา มสธ. และนายกสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง อุดมการณ์ 3 ส. กับการพัฒนา มสธ. ในทศวรรษหน้า และ รศ.ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ อธิการบดี มสธ. บรรยายพิเศษ เรื่อง เครือข่ายปฏิบัติการ มสธ. โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 150 คน