www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

กิจกรรมพิเศษชุดวิชากฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน

   

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2553 ได้จัดกิจกรรมพิเศษชุดวิชากฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน (กฎหมายแพ่ง 1) ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช โดยมี รศ.วรวุฒิ เทพทอง และ อ.วิวิธ วงศ์ทิพย์ เป็นวิทยากร มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 85 คน
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com