ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

กิจกรรมพิเศษชุดวิชากฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน

   

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2553 ได้จัดกิจกรรมพิเศษชุดวิชากฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน (กฎหมายแพ่ง 1) ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช โดยมี รศ.วรวุฒิ เทพทอง และ อ.วิวิธ วงศ์ทิพย์ เป็นวิทยากร มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 85 คน