www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

กิจกรรมพี่ช่วยน้อง

   

เมื่อวันที่ 16-17 ตุลาคม 2553 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ร่วมกับชมรมนักศึกษาและชมรมบัณฑิต มสธ. จังหวัดภูเก็ต และชุมพร จัดโครงการพี่ช่วยน้องทบทวนเนื้อหาชุดวิชาให้กับนักศึกษาใหม่ มีนายธรรมรงค์ อินทรสุวรรณ์ และนายรัฐภูมิ พิกัดพจมานเหมาะ บัณฑิตอาสาเป็นวิทยากร โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 40 คน
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com