ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

กิจกรรมพี่ช่วยน้อง

   

เมื่อวันที่ 16-17 ตุลาคม 2553 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ร่วมกับชมรมนักศึกษาและชมรมบัณฑิต มสธ. จังหวัดภูเก็ต และชุมพร จัดโครงการพี่ช่วยน้องทบทวนเนื้อหาชุดวิชาให้กับนักศึกษาใหม่ มีนายธรรมรงค์ อินทรสุวรรณ์ และนายรัฐภูมิ พิกัดพจมานเหมาะ บัณฑิตอาสาเป็นวิทยากร โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 40 คน