www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม

[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

โครงการสัมมนา 14 จังหวัดภาคใต้

   

เมื่อวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2553 ชมรมนักศึกษาและชมรมบัณฑิต มสธ.จังหวัดตรังร่วมกับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา ได้จัดโครงการสัมมนาชมรมนักศึกษาและชมรมบัณฑิต มสธ. 14 จังหวัดภาคใต้ ณ เลตรังรีสอร์ท อ.สิเกา จ.ตรัง โดยศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช และชมรมในพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัด ได้เข้าร่วมโครงการและจัดประชุมผู้นำชมรมในครั้งนี้ด้วย
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com