ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

สัมมนาผู้นำชมรมนักศึกษา มสธ.

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดโครงการสัมมนาผู้นำชมรมนักศึกษา มสธ. ประจำปีงบประมาณ 2554 เมื่อวันที่ 18-19 ธันวาคม 2553 ณ เขาพลายดำรีสอร์ท อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช โดยมี รศ.ดร.จินดา ขลิบทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริการการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายเรื่อง นโยบายการส่งเสริมกิจกรรมชมรมนักศึกษา/บัณฑิต มสธ. และมีอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม และผู้นำชมรมนักศึกษาเข้าร่วมโครงการกว่า 80 คน