www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

สัมมนาผู้นำชมรมนักศึกษา มสธ.

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดโครงการสัมมนาผู้นำชมรมนักศึกษา มสธ. ประจำปีงบประมาณ 2554 เมื่อวันที่ 18-19 ธันวาคม 2553 ณ เขาพลายดำรีสอร์ท อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช โดยมี รศ.ดร.จินดา ขลิบทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริการการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายเรื่อง นโยบายการส่งเสริมกิจกรรมชมรมนักศึกษา/บัณฑิต มสธ. และมีอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม และผู้นำชมรมนักศึกษาเข้าร่วมโครงการกว่า 80 คน
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com