ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

โครงการสัมมนานักศึกษาใหม่

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ร่วมกับชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต กระบี่ และนครศรีธรรมราช จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง เรียน มสธ. อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ และสร้างเครือข่ายนักศึกษา


วันที่ 23 มกราคม 2554 ณ โรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร รองศาสตราจารย์บุญชัย บุญธรรมติระวุฒิ ร่วมกับบุคลากรศูนย์ฯ เป็นวิทยากร
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 


วันที่ 23 มกราคม 2554 ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จ. สุราษฎร์ธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล ์ ร่วมกับบุคลากรศูนย์ฯ เป็นวิทยากร

 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


วันที่ 30 มกราคม 2554 ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จ.ภูเก็ต รองศาสตราจารย์ ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี ร่วมกับบุคลากรศูนย์ฯ เป็นวิทยากร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


วันที่ 30 มกราคม 2554 ณ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จ.กระบี่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกานดา วรพันธุ์พงศ์ ร่วมกับบุคลากรศูนย์ฯ เป็นวิทยากร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


วันที่ 31 มกราคม 2553 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช รองศาสตราจารย์ ดร. วศินา จันทรศิริ ร่วมกับบุคลากรศูนย์ฯ เป็นวิทยากร