www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

โครงการสัมมนานักศึกษาใหม่

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ร่วมกับชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต กระบี่ และนครศรีธรรมราช จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง เรียน มสธ. อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ และสร้างเครือข่ายนักศึกษา


วันที่ 23 มกราคม 2554 ณ โรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร รองศาสตราจารย์บุญชัย บุญธรรมติระวุฒิ ร่วมกับบุคลากรศูนย์ฯ เป็นวิทยากร
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 


วันที่ 23 มกราคม 2554 ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จ. สุราษฎร์ธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล ์ ร่วมกับบุคลากรศูนย์ฯ เป็นวิทยากร

 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


วันที่ 30 มกราคม 2554 ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จ.ภูเก็ต รองศาสตราจารย์ ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี ร่วมกับบุคลากรศูนย์ฯ เป็นวิทยากร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


วันที่ 30 มกราคม 2554 ณ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จ.กระบี่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกานดา วรพันธุ์พงศ์ ร่วมกับบุคลากรศูนย์ฯ เป็นวิทยากร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


วันที่ 31 มกราคม 2553 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช รองศาสตราจารย์ ดร. วศินา จันทรศิริ ร่วมกับบุคลากรศูนย์ฯ เป็นวิทยากร
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com