ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

กิจกรรมพิเศษชุดวิชากฎหมายแพ่ง1 : บุคคล นิติกรรม สัญญา

   

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 สาขาวิชานิติศาสตร์ มสธ. ได้จัดกิจกรรมพิเศษชุดวิชากฎหมายแพ่ง1 : บุคคล นิติกรรม สัญญา ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช โดยมี ผศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล เป็นวิทยากร มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 52 คน