www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

จัดบูธนิทรรศการ

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดบูธรณรงค์รับสมัครนักศึกษาใหม่ และประชาสัมพันธ์กิจกรรม มสธ. ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ในงาน "อาชีวปริทัศน์" เมื่อวันที่ 10 -11 กุมภาพันธ์ 2554
     
 
 
 
 
 
 
 

และจัดบูธในงาน "มหกรรมวิชาชีพ" ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ในวันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2554 โดยมีนักศึกษาของวิทยาลัยและประชาชน ให้ความสนใจจำนวนมาก
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com