www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

โครงการแนะแนวร่วมกับสาขาวิชา

   

เมื่อวันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2554 รศ.ดร.วศินา จันทรศิริ ประธานกรรมการประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มสธ. เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง มสธ. กับการศึกษาทางไกล ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนพังงา ณ วิทยาลัยชุมชนพังงา และผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกระบี่ มีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายกว่า 200 คน พร้อมนี้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ได้จัดแนะแนวสัญจรให้แก่นักศึกษา กศน. อำเภอเมืองภูเก็ต โดยมีนายจีรเมธ วงศ์รักษา นักวิชาการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยาย
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com