ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

โครงการแนะแนวร่วมกับสาขาวิชา

   

เมื่อวันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2554 รศ.ดร.วศินา จันทรศิริ ประธานกรรมการประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มสธ. เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง มสธ. กับการศึกษาทางไกล ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนพังงา ณ วิทยาลัยชุมชนพังงา และผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกระบี่ มีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายกว่า 200 คน พร้อมนี้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ได้จัดแนะแนวสัญจรให้แก่นักศึกษา กศน. อำเภอเมืองภูเก็ต โดยมีนายจีรเมธ วงศ์รักษา นักวิชาการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยาย