www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ปลูกป่าชายเลน

   

ชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต และศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดโครงการค่าย มสธ. สานสัมพันธ์นำความรู้สู่ชุมชน เมื่อวันที่ 5 - 6 มีนาคม 2554 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยการจัดให้มีการบรรยาย - สาธิต การจัดการด้านธุรกิจขนาดย่อม มี รศ.ยุทธนา ธรรมเจริญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มสธ. เป็นวิทยากร กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและ กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ..ทดแทนคุณแผ่นดิน โดยมีนักศึกษา มสธ. และประชาชนเข้าร่วมโครงการกว่า 60 คน
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com