ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ปลูกป่าชายเลน

   

ชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต และศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดโครงการค่าย มสธ. สานสัมพันธ์นำความรู้สู่ชุมชน เมื่อวันที่ 5 - 6 มีนาคม 2554 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยการจัดให้มีการบรรยาย - สาธิต การจัดการด้านธุรกิจขนาดย่อม มี รศ.ยุทธนา ธรรมเจริญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มสธ. เป็นวิทยากร กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและ กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ..ทดแทนคุณแผ่นดิน โดยมีนักศึกษา มสธ. และประชาชนเข้าร่วมโครงการกว่า 60 คน