www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ค่าย มสธ. สุราษฎร์ธานี

   

เมื่อวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2554 ชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเจ้าภาพจัดทำโครงการค่าย มสธ. สานสัมพันธ์นำความรู้สู่ชุมชน ณ โรงเรียน ตชด. บ้านยางโพรง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี มีการเสวนาเรื่อง กฎหมายใกล้ตัวชาวบ้าน โดยมีนายผดุงพล เอ้งฉ้วน นายคนัช อุดมพิวิฐ นายไพโรจน์ ฤกษ์ดี นางสาวณัฐชัตยากร กัญฐณา และนายพันธศักดิ์ หนูวันจิตร์ บัณฑิต มสธ. สุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากร กิจกรรมพัฒนาทาสีอาคารเรียน และจัดห้องสมุด โดยมีนักศึกษา - บัณฑิต มสธ. และประชาชนในตำบลปากหมาก เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 80 คน
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com