ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

กิจกรรมพิเศษชุดวิชากฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน

   

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554 สาขาวิชานิติศาสตร์ มสธ. ได้จัดิจกรรมพิเศษชุดวิชากฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช โดยมี รศ.วรวุฒิ เทพทอง, ผศ.วิชัย ศรีรัตน์ และ อ.ชัชชัย ลาภปรารถนา เป็นวิทยากร มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 75 คน