www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

กิจกรรมพิเศษชุดวิชากฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน

   

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554 สาขาวิชานิติศาสตร์ มสธ. ได้จัดิจกรรมพิเศษชุดวิชากฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช โดยมี รศ.วรวุฒิ เทพทอง, ผศ.วิชัย ศรีรัตน์ และ อ.ชัชชัย ลาภปรารถนา เป็นวิทยากร มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 75 คน

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com