ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

แนะแนวในเรือนจำ

   

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดแนะแนวสัญจรให้กับผู้ต้องขังหญิง เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช พร้อมทั้งกิจกรรมพี่ช่วยน้องทบทวนเนื้อหาชุดวิชา โดยบัณฑิตอาสาเป็นวิทยากร