www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

แนะแนวในเรือนจำ

   

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดแนะแนวสัญจรให้กับผู้ต้องขังหญิง เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช พร้อมทั้งกิจกรรมพี่ช่วยน้องทบทวนเนื้อหาชุดวิชา โดยบัณฑิตอาสาเป็นวิทยากร

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com