www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

โครงการกีฬาสัมพันธ์ มสธ. 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 8

   

ภาพและบรรยากาศการจัดโครงการกีฬาสัมพันธ์ชมรมนักศึกษและชมรมบัณฑิต มสธ. 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่8 ณ โรงเรียนปากน้ำชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2554 การปาฐกถาพิเศษเรื่อง อุดมการณ์ สาม ส. กับการพัฒนา มสธ. ในทศวรรษหน้า โดย ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน บรรยายพิเศษเรื่อง เครือข่ายปฏิบัติการ มสธ. : เครือข่ายเข้มแข็ง มสธ. เข้มแข็ง โดย รศ.ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ อธิการบดี มสธ. และมีคณาจารย์ นักศึกษา และบัณฑิต ร่วมกิจกรรมกว่า 250 คน
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com