ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

โครงการกีฬาสัมพันธ์ มสธ. 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 8

   

ภาพและบรรยากาศการจัดโครงการกีฬาสัมพันธ์ชมรมนักศึกษและชมรมบัณฑิต มสธ. 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่8 ณ โรงเรียนปากน้ำชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2554 การปาฐกถาพิเศษเรื่อง อุดมการณ์ สาม ส. กับการพัฒนา มสธ. ในทศวรรษหน้า โดย ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน บรรยายพิเศษเรื่อง เครือข่ายปฏิบัติการ มสธ. : เครือข่ายเข้มแข็ง มสธ. เข้มแข็ง โดย รศ.ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ อธิการบดี มสธ. และมีคณาจารย์ นักศึกษา และบัณฑิต ร่วมกิจกรรมกว่า 250 คน