ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

หน่วยประสานงานชมรมนักศึกษา

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช เปิดหน่วยประสานงานชมรมนักศึกษา มสธ. ณ ที่ทำการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช เพื่อเป็นสถานที่ประชุม แลกเปลี่ยน และจัดกิจกรรมต่างๆ ของชมรมนักศึกษา มสธ. ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน