www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

อบรมเข้ม ป.บัณฑิต

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดอบรมเข้มนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน ประจำปีการศึกษา 2553 จำนวน 4 รุ่น ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2554 , 11 - 15 พฤษภาคม 2554 , 18 - 22 พฤษภาคม 2554 และ 25 - 29 พฤษภาคม 2554 มีนักศึกษาเข้าร่วมอบรม 606 คน

รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3 รุ่นที่ 4

รุ่นที่ 1

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com