ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ปฐมนิเทศ ป.บัณฑิต

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน ประจำปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2554 โดยมี รศ.ภณิดา มาประเสริฐ และรศ.ดร.ประจวบจิตร คำจัตุรัส มาเป็นวิทยากรปฐมนิเทศ และมีนักศึกษาใหม่ในเขตพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน ที่ศูนย์ฯ รับผิดชอบเข้ารับการปฐมนิเทศจำนวน 83 คน