ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

อบอมบัณฑิตอาสา

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ร่วมกับฝ่ายแนะแนวการศึกษา สำนักบริการการศึกษา จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตอาสา เพื่อให้ความรู้ทักษะบัณฑิต มสธ. ในการให้คำปรึกษา ช่วยเหลือนักศึกษา มสธ. โดยมีนายวรชาติ อำไพ และนางรมิตา อั๋นวงษ์ จากฝ่ายแนะแนวการศึกษา สำนักบริการการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยาย มีบัณฑิตเข้ารับการฝึกอบรม 27 คน