www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

สัมมนานักศึกษาใหม่ จ.สุราษฎร์ธานี

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ร่วมกับชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดสุราษฏร์ธานี จัดโครงการสัมมนาเรื่อง เรียน มสธ.อย่างไรให้ประสบความสำเร็จและสร้างเครือข่ายนักศึกษา ในวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2554 ณ รุ่งอรุณรีสอร์ท อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี โดยมี รศ.ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนักศึกษา มสธ. จ.สุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 185 คน
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com