www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

สัมมนา นักศึกษาใหม่ จ.นครศรีธรรมราช

   

ชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดนครศรีธรรมราช และศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดโครงการสัมมนาเรื่อง เรียน มสธ.อย่างไรให้ประสบความสำเร็จและสร้างเครือข่ายนักศึกษา ในวันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2554 ณ กองกำกับการกองฝึกพิเศษที่ 8 ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช มี นายวิวิทย์ ชูเกิด อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช อ.ปิลันธนา แป้นปลื้ม อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนักศึกษา มสธ.จังหวัดนครศรีธรรมราช และนายสยาม แก้วแกมจันทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมกิจกรรมและเป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50 คน
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com