www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

สัมมนา นักศึกษาใหม่ จ.พังงา จ.กระบี่ จ.ภูเก็ต

   

เมื่อวันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2554 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ร่วมกับ ชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดพังงา กระบี่ และภูเก็ต จัดโครงการสัมมนาเรื่อง เรียน มสธ.อย่างไรให้ประสบความสำเร็จและสร้างเครือข่ายนักศึกษา ณ สวัสดีลากูน อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา โดยมี รศ.ดร.เสนีย์ คำสุข อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนักศึกษา มสธ.จังหวัดพังงา ผศ.สุกานดา วรพันธุ์พงศ์ าจารย์ที่ปรึกษาชมรมนักศึกษา มสธ.จังหวัดกระบี่ และนายชนัญญู เผือกพรหม นักแนะแนว ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช เป็นวิทยากรบรรยาย มีนักศึกษา บัณฑิต มสธ. เข้าร่วมโครงการกว่า 70 คน
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com