ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

สัมมนา นักศึกษาใหม่ จ.พังงา จ.กระบี่ จ.ภูเก็ต

   

เมื่อวันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2554 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ร่วมกับ ชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดพังงา กระบี่ และภูเก็ต จัดโครงการสัมมนาเรื่อง เรียน มสธ.อย่างไรให้ประสบความสำเร็จและสร้างเครือข่ายนักศึกษา ณ สวัสดีลากูน อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา โดยมี รศ.ดร.เสนีย์ คำสุข อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนักศึกษา มสธ.จังหวัดพังงา ผศ.สุกานดา วรพันธุ์พงศ์ าจารย์ที่ปรึกษาชมรมนักศึกษา มสธ.จังหวัดกระบี่ และนายชนัญญู เผือกพรหม นักแนะแนว ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช เป็นวิทยากรบรรยาย มีนักศึกษา บัณฑิต มสธ. เข้าร่วมโครงการกว่า 70 คน