www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

สัมมนาเครือข่ายปฏิบัติการ มสธ.

   

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2554 นายชนัญญู เผือกพรหม นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชำนาญการ ได้ร่วมสัมมนาเครือข่ายปฏิบัติการ มสธ. เพื่อประชุมหารือการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนา มสธ. ครบรอบ 33 ปี และแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามแผน ณ โรงแรมแกรนเสาวลักษณ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้นำชมรมนักศึกษาและชมรมบัณฑิต มสธ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมสัมมนากว่า 25 คน
     
 
 
 
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com