www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ รุ่นที่ 1 และ 2 วันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2554 เพื่อบริการวิชาการแก่สังคม เป็นการถ่ายทอดความรู้ และแหล่งคนคว้าหาความรู้
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com