ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ รุ่นที่ 1 และ 2 วันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2554 เพื่อบริการวิชาการแก่สังคม เป็นการถ่ายทอดความรู้ และแหล่งคนคว้าหาความรู้