ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2553

   

เมื่อวันที่ 22 -23 สิงหาคม 2554 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2553 ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช