ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

แนะแนวร่วมกับสาขาวิชารัฐศาสตร์ิ

   

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2554 รศ.ดร.เสนีย์ คำสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐสาสตร์ มสธ. เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การเมืองไทยในมุมมองทางรัฐศาสตร์ และแนะแนวการศึกษาต่อ มสธ. ให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก และผู้ต้องขังในฑัณทสถานวันหนุ่มนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้ฟังกว่า 300 คน