www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

แนะแนวร่วมกับสาขาวิชารัฐศาสตร์ิ

   

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2554 รศ.ดร.เสนีย์ คำสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐสาสตร์ มสธ. เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การเมืองไทยในมุมมองทางรัฐศาสตร์ และแนะแนวการศึกษาต่อ มสธ. ให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก และผู้ต้องขังในฑัณทสถานวันหนุ่มนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้ฟังกว่า 300 คน
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com