www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

กิจกรรมเทศน์มหาชาติ

   

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2554 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพกิจกรรมเทศน์มหาชาติ กัณฑ์ "วนประเวศน์" และวันที่ 25 กันยายน 2554 เป็นเจ้าภาพร่วมกับสถาบันเครือข่ายอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช (10 สถาบัน) กัณฑ์ "มหาราช" เพื่อ บูชาพระบรมธาตุเมืองนครศรีธรรมราชและเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา ถวายเป็นพระราชกุศล และทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com