ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

กิจกรรมพิเศษชุดวิชากฎหมาย

   

เมื่อวันที่ 7 และ 14 ตุลาคม 2554 สาขาวิชานิติศาสตร์ มสธ. โดย อ.สมศักดิ์ เทียรจรูญกูล และ รศ.ดร.วรวุฒิ เทพทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์เป็นวิทยากรในโครงการอบรมพิเศษชุดวิชากฏหมายอาญา 1 และกฎหมายแพ่ง 1 ให้กับนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรมกว่า 90 คน