ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

กีฬาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา

   

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2554 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช และชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ อ. ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ทุกสถาบันในจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก