www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

สัมมนาผู้นำชมรมนักศึกษา

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดโครงการสัมมนาผู้นำชมรมนักศึกษา มสธ. เมื่อวันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2554 ณ เขื่อนรัชชประภา และแพนางไพร อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี มีการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง แผนงานโครงการชมรม ปี 55 โดยนายชนัญญู เผือกพรหม กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในงานชมรมนักศึกษา โดย รศ.ดร.พร ศรียมก ผู้นำทำได้ทุกอย่าง โดย รศ.ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ มีผู้นำชมรมนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 80 คน
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com