ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

สัมมนาวิชาการ

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ร่วมกับชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดนครศรีธรรมราช ชุมพร กระบี่ ภูเก็ต และสุราษฎร์ธานี จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง เรียน มสธ. อย่างไรให้สำเร็จ และสร้างเครือข่ายนักศึกษา เมื่อวันที่ 28 ,29 มกราคม 2555 โดยอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนักศึกษา รศ.บุญชัย บุญธรรมติระวุฒิ รศ.ดร.พร ศรียมก รศ.ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ รศ.ดร.สุรพร เสี้ยนสลาย และบุคลากรศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช เป็นวิทยากรบรรยายในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีนักศึกษาใหม่ คณะกรรมการชมรมนักศึกษาและบัณฑิตเข้าร่วมกว่า 200 คน
 
นครศรีธรรมราช
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กระบี่
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภูเก็ต
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สุราษฎร์ธานี