www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

กิจกรรมวันมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ 2555

   

กิจกรรมวันมาฆบูชา (แห่ผ้าขึ้นธาตุ) 7 มีนาคม 2555 บุคลากรศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่มีความศรัทธาและยึดมั่นในพระพุทธศาสนา และประเพณีที่ได้ทำสืบเนื่องกันมา ได้ร่วมขบวนแห่ผ้าพระบฎ เริ่มจากศาลาประดู่หก สนามหน้าเมือง จ.นครศรีธรรมราช ไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com