ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

กิจกรรมพิเศษชุดวิชากฎหมาย

   

เมื่อ วันที่ 27 มีนาคม 2555 สาขาวิชานิติศาสตร์ มสธ. ได้จัด กิจกรรมพิเศษชุดวิชากฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน โดยมี รศ.วรวุฒิ เทพทอง และ ผศ.วิชัย ศรีรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ เป็นวิทยากร มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 31 คน