ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ฝึกอบรมการใช้เครื่องอ่านและจัดทำหนังสือเสียงเดซี

   

เมื่อ วันที่ 28 มีนาคม 2555 ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ มสธ. ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องอ่านและจัดทำหนังสือเสียงเดซี ให้กับบุคลากรของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช และ ยะลา เพื่อให้บริการสำหรับนักศึกษาผู้พิการที่มาใช้บริการ