www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ฝึกอบรมการใช้เครื่องอ่านและจัดทำหนังสือเสียงเดซี

   

เมื่อ วันที่ 28 มีนาคม 2555 ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ มสธ. ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องอ่านและจัดทำหนังสือเสียงเดซี ให้กับบุคลากรของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช และ ยะลา เพื่อให้บริการสำหรับนักศึกษาผู้พิการที่มาใช้บริการ

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com