www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

แนะแนวสัญจร

   

นายชนัญญู เผือกพรหม นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ได้เป็นวิทยากรแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักศึกษา กศน. อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่าและจัดแนะแนวให้ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดระนอง เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555 มีผู้รับบริการแนะแนวรวมกว่า 300 คน
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com