www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

แนะแนวร่วมกับสาขาวิชา

   

เมื่อวันที่ 24-25 เมษายน 2555 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ได้เชิญ รศ.ดร.เสนีย์ คำสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มสธ. เป็นวิทยากรแนะแนวการศึกษา และบรรยายเรื่อง การเมืองไทยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้แก่ผู้ต้องขังเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช กำลังพลกองทัพภาคที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ต้งขังเรือนจำทุ่งสง และนักเรียน ตชด. อำเภอทุ่งสง
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com