ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

แนะแนวร่วมกับสาขาวิชา

   

เมื่อวันที่ 24-25 เมษายน 2555 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ได้เชิญ รศ.ดร.เสนีย์ คำสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มสธ. เป็นวิทยากรแนะแนวการศึกษา และบรรยายเรื่อง การเมืองไทยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้แก่ผู้ต้องขังเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช กำลังพลกองทัพภาคที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ต้งขังเรือนจำทุ่งสง และนักเรียน ตชด. อำเภอทุ่งสง