www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ร่วมรณรงค์ทาง สวท.ภูเก็ต

   

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2555 ผศ.ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการและ นายชนัญญู เผือกพรหม ได้ร่วมรายการภูเก็ตวาไรตี้ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต โดยได้ประชาสัมพันธ์ภารกิจและกิจกรรม ของ มสธ.
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com