www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

การประชุมผู้นำชมรมนักศึกษาและกีฬาภาคใต้

   

เมื่อวันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2555 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำชมรมนักศึกษา และร่วมโครงการสัมมนา - กีฬาชมรมนักศึกษา มสธ. 14 จังหวัดภาคใต้ ณ ศูนย์กีฬาเมืองหลักภาคใต้ จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 150 คน
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com