ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555